Aviso legal e Política de privacidade de datos

En cumprimento do Capítulo II da ley 34/2002, LSSICE, informámoslle de que a presente páxina web é propiedade de ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL, domiciliada en C/ RIU TER, 9-BXS, 25001, LLEIDA, de LLEIDA e con CIF B25732314, con teléfono de contacto 973241522, e correo info@atlas-energia.com, inscrita no Rexistro Mercantil de Lleida, tomo 1.282, libro 0, folio 145, sección 8, folla L 25.614, inscrición 1ª.

A efectos do previsto na Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL, informámoslle de que os datos que voluntariamente nos facilita serán incorporados a un ficheiro mixto de datos de carácter persoal, declarado á Axencia de Protección de Datos, cuxa finalidade é a de realizar as xestións comerciais e administrativas necesarias na relación cos clientes, que ten implementadas todas as medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro.

O asinante garante a veracidade dos datos aportados e se compromete a comunicar calquera cambio que se produza nos mesmos

O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os produtos e servizos de ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL

Non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos produtos e servizos de ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL. De acordo ao establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos,15/1999, do 13 de decembro, informámolo de que poderá exercitar os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Oposición e Cancelación dirixindo unha carta a ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL, con domicilio social en C/ RIU TER, 9-BXS, 25001, LLEIDA, LLEIDA, enviando un email a neus@atlas-energia.com ou enviando un fax ao , indicando como Asunto: “LOPD, Dereitos ARCO”, e achegando fotocopia do seu DNI, tal e como indica a lei.

Para exercer ditos dereitos, é necesario que vostede acredite a súa personalidade mediante o envío dunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou calquera outro medio válido en Dereito. ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL non realizará cesión dos seus datos a terceiros. Non obstante, no caso de ser cedidos a algunha empresa se produciría unha información previa á entrega, solicitando o consentimento expreso do afectado.

Aceptación e Consentimento

O Usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte de ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL na forma e para las finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais.

Polo tanto, ao utilizar este formulario para contactar con ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL, estou autorizando expresamente á utilización dos meus datos para o envío de comunicacións comerciais, por calquera vía (incluíndo correo electrónico), podendo anular dita autorización, cando o desexe, dirixíndome a ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL

CONTIDO DA WEB E ENLACES (LIGAZÓNS)

ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, podendo incluso limitar ou non permitir o acceso a dita información a ditos usuarios. ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poda acceder por "ligazóns" ou enlaces desde calquera páxina web propiedade de ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL

A presenza de "ligazóns" ou enlaces nas páxinas web de ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL ten unha finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recoñecemento sobre os mesmos.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL e, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web, nin sequera citando as fontes, salvo co consentimento por escrito de ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL.

LEXISLACIÓN

Con carácter xeral, as relacións entre ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, encóntranse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

OBXETO

O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das presentes disposicións, así como a calquera outra disposición legal que for de aplicación.

O prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que poida aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou por en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

RESPONSABILIDADE

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro axeno ao mesmo.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal. Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos por los terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que poida contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Non obstante e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puideran afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que poida ser susceptible desta clasificación, rógase que o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos errores de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Back To Top