Avís legal i política de privadesa de dades

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, l’informem que aquesta pàgina web és propietat d’ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL, domiciliada a C/ RIU TER, 9-BXS, 25001, LLEIDA, de LLEIDA, amb CIF B-25732314, telèfon de contacte 973 241 522 i adreça electrònica info@atlas-energia.com. Està inscrita al Registre Mercantil de Lleida, tom 1282, llibre 0, foli 145, secció 8, full L 25614, inscripció 1a.

A efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL l’informa que les dades que voluntàriament ens facilita seran incorporades a un fitxer mixt de dades de caràcter personal, declarat a l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries en la relació amb els clients que tenen implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que s’hi produeixi.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis d’ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure-s’hi, registrar-s’hi o rebre informació dels productes i serveis d’ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades15/1999, de 13 de desembre, l’informem que podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant una carta a ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL, amb domicili social a C/ RIU TER, 9 BXS, 25001, LLEIDA, LLEIDA, enviant un correu electrònic a neus@atlas-energia.com o un fax al ,en què s’indicarà com a assumpte “LOPD, drets ARCO” i s’adjuntarà fotocòpia del seu DNI, tal com indica la llei.

Per exercir aquests drets, cal que acrediti la seva personalitat mitjançant l’enviament de fotocòpia del document nacional d’identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret. ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL no farà cessió de les seves dades a tercers. No obstant això, en cas que siguin cedides a alguna empresa, es produiria una informació prèvia al lliurament en què se’n sol·licitaria el consentiment exprés de l’afectat.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal i n’accepta i en consent el tractament automatitzat per part d’ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de protecció de dades personals.

Per tant, en emprar aquest formulari per contactar amb ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL, estic autoritzant expressament la utilització de les meves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol via (inclòs el correu electrònic) i es podrà anul·lar aquesta autorització, quan ho desitgi, adreçant-se a ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté la seva pàgina web, i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació als usuaris esmentats. ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL no assumeix cap responsabilitat per la informació que contenen pàgines webs de tercers a les quals es pugui accedir a través de "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat d’ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL.

La presència de "links" o enllaços a les pàgines web d’ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL té finalitat merament informativa i en cap cas en suposa suggeriment, invitació o reconeixement.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el disseny gràfic i els codis són titularitat d’ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni tan sols citant-ne les fonts, llevat de consentiment per escrit d’ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre ATLAS ENERGIA COMERCIAL, SL amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb què vol donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tothom que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i s’entendrà com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petis arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies emprades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no n’assumeix cap tipus de responsabilitat. En tot cas, el prestador manifesta que farà efectiva la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, la retirarà de manera immediata de la redirecció a aquest lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposen l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborarà de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantit el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin alguns errors de programació o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Back To Top